POLITYKA PRYWATNOŚCI Szkoły Języków Obcych „BLACK HORSE”

Szanowni Państwo 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas istotną kwestię. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa w Szkole Języków Obcych „BLACK HORSE” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dlatego też chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Państwa danych w naszej placówce.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Barbara Antosik Szkoła Języków Obcych „BLACK HORSE” z siedzibą przy ul. POW 3, 98-300 Wieluń.

2. Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane uzyskane od Państwa będą przetwarzane w pierwszym etapie, w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów, następnie w celu realizacji warunków zawartych w umowie.

3. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • aktualizacji danych osobowych,
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku części danych uzyskanych od Państwa na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

4. Jakie są podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej między nami umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda.

5. Do kogo mogą się Państwo zgłosić w sprawie przetwarzania swoich danych?

W Szkole Języków Obcych „BLACK HORSE” Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Biel, z którą możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt: mail: marta@blackhorse.edu.pl lub w siedzibie firmy.

6. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.

7. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie przez osoby zatrudnione w firmie Barbara Antosik Szkola Języków Obcych „BLACK HORSE” i nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Do kogo mogą Państwo wnieść skargę?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Administrator w Szkole Języków Obcych „BLACK HORSE” deklaruje, że wszyscy pracownicy przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk kładzie się na kontrolę dostępu do danych osobowych oraz systemów informatycznych przetwarzających te dane. Do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby, dla których dostęp do danych jest uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.