502 523 285 - pn.- pt. 14:00 - 20:00
504 091 964 - pn. – pt. 12:00 - 20:00

Zapisy

Blackhorse > Zapisy

  Wybierz rodzaj zapisu

  DANE UCZESTNIKA KURSU

  DANE RODZICA / OPIEKUNA

  (Uzupełnić tylko w przypadku uczestników niepełnoletnich)

  * - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w odniesieniu do:

  Uczestników Kursu/ opiekunów prawnych w przypadku Uczestników  niepełnoletnich informujemy, że:

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Szkoła Języków Obcych Black Horse mająca siedzibę pod adresem: ul. POW 3, 98-300 Wieluń.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań dotyczących zawarcia umowy oraz w przypadku Pani/Pana zgody w celu przekazywania informacji o ofercie kursów językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych BLACK  HORSE.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie (świadczenia usługi edukacyjnej w danym roku szkolnym) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia  usługi edukacyjnej. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Wyrażoną zgodą można łatwo odwołać informując nas o tym drogą mailową na adres e-mail marta@blackhorse.edu.pl .
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Szkoły Języków Obcych BLACK HORSE oraz podmiot z którym Szkoła Języków Obcych Black Horse zawarła umowę na dostawę systemu informatycznego wykorzystywanego przy ich przetwarzaniu (e-dziennik).
  2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  1. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w formularzu zapisowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zapisanie się na kursy organizowane przez Szkołę Języków Obcych BLACK HORSE. W przypadku danych uzyskanych na podstawie Pani/Pana zgody w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne, odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie takiej zgody uniemożliwi informowanie Pani/Pana o ofertach nowych kursów.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Języków Obcych BLACK HORSE można kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: marta@blackhorse.edu.pl